Ten Slotte

Samenvattend wil ik het volgende zeggen.
Hetgeen ik hierboven behandeld hebt is voor mij een hele openbaring geweest om het zo te mogen zien. Ik weet dat e.e.a. anders wordt gezien in diverse kringen om mij heen. Deze boodschap zoals Paulus die heeft mogen verkondigen na de terzijdezetting van Israel, wordt over het algemeen niet geaccepteerd. Vaak verstaat men het ook niet. Ook worden zij, die deze boodschap, (met alles wat er aan vast zit, en dat is ongelovelijk veel), willen uitdragen vaak niet geaccepteerd. Ook dit heeft mij aan het denken gezet. Er is iets. Er is iets mee. Waarom krijgt men zoveel weerstand op deze boodschap van Paulus. Ik hoor het ook vaak van anderen om me heen die ook hierin staan. Men kan over van alles en nog wat spreken maar als men met deze zaken naar voren komt is daar direct weerstand. Het deugt niet en het is een sekte en het is valse leer en wat dies meer zij. Men beoordeelt vaak zonder kennis.

Alles buiten de Kerk is dwaling. Ook zal het een rol spelen dat er een aantal zaken zijn die in kerken wel aanwezig zijn er bij ons niet zijn. En als ze er zijn dan vaak op een andere wijze. Met wat ik nu ga zeggen stel ik mij wederom kwetsbaar op. Het zij zo. Bij ons wordt er niet zozeer gedoopt. Men is daar vrij in. Als men overtuigd is dat men kinderen behoort te dopen dan kan dat. Wil men de kinderen opdragen in plaats van dopen dan kan dat ook. Zelf ben ik ervan overtuigd dat in deze tijd, er geen waterdoop nodig is. Er is maar 1 doop en dat is dat we in Zijn doop (dood) gedoopt mogen zijn.
Ook over het avondmaal wordt bij ons anders gedacht. En zo zijn er tal van zaken. Ook hebben we geen theologen die voorgaan. Maar gewone mensen die deze boodschap verstaan en dit willen uitdragen. Met het oog op de gemeente die zijn Lichaam is. Om zo met elkaar te groeien in geestelijk opzicht.
Het zijn juist bovengenoemde zaken, doop en avondmaal, en de positie van Israel die voor allerlei verwarring hebben gezorgd op het kerkelijk erf. Alleen omdat men de apostel Paulus niet is nagevolgd.
In die zin heeft de kerk zich met het toeigenen van Israels zegeningen en beloften zaken toegeeigent die niet terecht zijn. Met alle gevolgen van dien.

Ondertussen weet ik wel beter. In heel de bijbel wordt niet gesproken over een Kerk. Daarom laat ik het bij de Gemeente die zijn Lichaam is. Een Lichaam die verborgen is. Niemand die het ziet. De wereld kent het niet. Maar het zal straks openbaar worden bij zijn verschijning.
SVV Colossians 3:4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
Het is voor mij persoonlijk een geweldig iets om met Paulus na te zeggen:
SVV Philippians 3:14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.
Het is jammer te constateren dat met de vergeestelijking van Israel men een sluier heeft gelegd over deze rijkdom van genade. Alleen door te verstaan wat de positie van Israel is kunt u aanvaarden hoe uw positie is. Zij die blijven staan in de gedachte dat Israel heeft afgedaan of dat we een koninksrijksboodschap moeten prediken hebben geen licht op deze boodschap. Zij zijn vaak juist felle tegenstanders van deze boodschap. Ze willen er niets van weten. Beweer ik daarmee dat zij niet gelovig zijn? Integendeel, men is vaak zeer oprecht en ernstig. Alleen, en dit zeg ik met alle voorzichtigheid, zij verstaan de roeping vaak niet. Want deze roeping werpt een heel ander licht op heel Gods woord. Anders dan men in het algemeen hoort. Tal van uitleggingen zijn nog steeds een openbaring. Telkens weer hoor ik nieuwe dingen. En dat op een wijze zoals ik nooit gehoord hebt. Ik kan het niet anders zeggen want is het voor mij werkelijk zo.
En zij die deze boodschap verstaan weten wat ik bedoel. Voor mij zelf is het een heerlijk gevoel om hierin te mogen staan. Alleen de bijbel, Gods woord, te hebben als richtsnoer voor het leven. Geen belijdenissen, geen leerregels of wat dan ook. Misschien komt het op sommige verschrikkelijk hard over dat ik dit zo zeg. Maar wederom: ik kan niet anders. Ik ervaar het zo. Er staat zoveel meer in de bijbel dan alleen: geloof in Mij. God ontvouwt heel zijn plan met deze wereld. En dit plan, als men dit verstaat, geeft een totaal andere kijk ook op het leven. Of het nu politiek of ethisch is of wat dan ook. Gezien van boven af heeft men een schitterend uitzicht op de eeuwen die geweest zijn, de tijd waarin we nu leven en op de eeuwen/aionen die nog komen gaan. Ook dit is voor velen vaak in raadselen en nevelen gehuld. Vaak stelt men dan: Ja, de bijbel is daar niet zo duidelijk over. We kunnen dat maar beter aan God over laten. En over tal van onderwerpen die dan bijv niet gaan over een noodzakelijke bekering, blijft men dan in het ongewisse. Dat is zo heilig en God is daar niet zo duidelijk over, laat maar rusten hoor. Nee, bekering is noodzakelijk voor de gelovige en de rest? Dat geeft alleen maar hete hoofden en koude harten op.

Ik kan het u niet geven. Ik kan u alleen op zaken wijzen zoals ik het nu zie. En ik weet het. Dat is vaak anders dan men gewend is. Ik hoop nog meer onderwerpen te behandelen. Maar voor mij staat het vast. Ik geloof in deze onderscheiden boodschap van Paulus. Hoe moeilijk dat ook is door allerlei omstandigheden.
Er is voor mij geen weg meer terug naar de eerste beginselen. Die mag ik achterlaten. Ik mag verder reiken. Niet uit mijzelf. Alleen door genade.