De sleutel Israël. 

Deze website heeft niet zomaar deze naam meegekregen. Daar ligt veel aan ten grondslag en dat wil ik proberen kort samen te vatten.

Binnen de meeste kerken ter rechterzijde op het kerkelijk erf is het volk Israël en de daarbij behorende profetieën die we in de Bijbel tegenkomen een lastig onderwerp. Al vele jaren staat dit onderwerp steeds weer ter discussie. Maar om nu te zeggen dat het er duidelijker op wordt?

Voor velen is het volk Israël een heilshistories volk. Uit dit volk wilde God dat de Messias geboren zou worden. En toen dat eenmaal gebeurd was, was God er wel klaar mee. Alle beloften en profetieën ten spijt.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het er al zo'n kleine tweeduizend jaar wel op geleken heeft dat het zo was. Wie kent niet het jaar zeventig van onze jaartelling? In dat jaar is Israël alles ontnomen en is het volk verstrooid over de gehele wereld tot op de huidige dag. Niet lang na het jaar zeventig waren er Bijbelgeleerden die ontdekten dat er wel een heel groot deel van de Bijbel over het volk van Israël ging maar er geen raad mee wisten hoe dat toen in te vullen. Want Israël bestond niet meer als natie. De oplossing voor dit probleem werd gevonden in de vervangingstheologie. Israël werd vervangen door de kerk waarbij men de vloek wel voor Israël liet en de zegeningen betrok op de kerk en dus op zichzelf.

Het is mijn sterke overtuiging dat men door dit te doen, namelijk Israël te vervangen door de kerk, men de Bijbel heeft gesloten en dat hierdoor allerlei problemen die er zijn op het kerkelijk erf, zijn terug te voeren op dit besluit. Want door de vervangingstheologie in het leven te roepen is men allerlei onbijbelse zaken op een onbijbelse wijze gaan doordenken en heeft men dit in een kerkleer gegoten die we in heel veel kerken nog steeds tegenkomen als de verbondsleer.


Vele christenen ter rechterzijde hebben nauwelijks enige kennis van Israëls bijzondere taak en roeping. Men wil dan, sinds 1948, nog wel geloven dat Israël tot geloof zal komen. Hoe dat zal plaatsvinden is voor velen ook weer een raadsel en lijkt in feite niet te passen in de kerkleer. Die stelt namelijk dat de wederkomst elk moment kan aanbreken en dat met de wederkomst ook de eeuwigheid aanbreekt. Deze visie verwerpt per direct Israëls bijzondere roeping en taak voor de wereld maar maakt tegelijk de Bijbel ook tot een moeilijk Boek. Want hoe moet je dan de talloze profetieën verstaan? Ik noem hier alleen de tempel waar Ezechiel over schrijft in hoofdstuk 40-48.


Door Israëls toekomst te verwerpen komt men in een uitleg terecht die allerlei zaken gaat vergeestelijk. Maar hiermee begeeft men zich op geestelijk glad ijs. Want wie zegt mij dat men het goed vergeestelijkt? Wie bijvoorbeeld bij Ezechiel 40-48 de kanttekeningen er op naslaat ziet daar de meest ongerijmde zaken staan. Evenzo het boek Openbaring. Voor de meeste christenen een verschrikkelijk moeilijk boek dat wordt toegepast op de huidige tijd. Toch gaat het boek Openbaring voor het grootste deel over een hele korte periode en wel de 2de helft van de laatste jaarweek. Ook speelt het boek zich niet zozeer wereldwijd af meer is het veel meer gericht op het midden-oosten en meer nog, op Israel, ja meer nog, Jeruzalem, de stad van Vrede.