Welkom op de website: de sleutel Israël.

 

Vanuit mijn achtergrond en interesse op het gebied van de Bijbel en alles wat daar mee te maken heeft, heb ik besloten deze website op te zetten. De titel is "geboren" vanwege het feit dat ik er de laatste jaren ben achter gekomen dat voor vele christenen de Bijbel een redelijk gesloten Boek is maar dat daarvoor ook een reden is en dat is het ontbreken van een sleutel. En juist een sleutel heeft als doel om iets te openen. Nu wil ik niet stellen als zou ik de enige zijn die weet hoe je de Bijbel moet "openen" maar toch wil ik u door middel van de diverse artikelen op deze website meenemen. Want hoe komt het toch dat voor velen christenen de Bijbel vaak zo'n moeilijk Boek is? Hoe komt het toch dat er zoveel soorten kerken zijn en evenzoveel visies? Kijk alleen al eens naar de diverse opvattingen over doop en avondmaal. Geen wonder dat een buitenstaander door het oerwoud van vermeende waarheden De Waarheid niet meer ziet of vindt. 

Maar wat ik persoonlijk veel erger vindt is dat met name in de behoudende kerken zoveel mensen zijn die wel te boek staan als christen maar weinig of geen Bijbelkennis hebben.  Men is bijna beter thuis in de 3fve (de drie formulieren van enigheid) dan in de Bijbel, Gods Woord zelf. De inhoud van deze website richt zich dan ook met name op christenen ter rechterzijde van het kerkelijk erf. Er is vaak zo weinig geloof terwijl men er vaak een keurige levenswandel op nahoudt. Men is oprecht en trouw, maar vaak helaas onwetend wat Gods Woord zelf zegt. Men laat zich leiden door Dominees "die het weten". Ook wordt men door allerlei regels vanuit de kerken "gebonden" om onderzoek te doen. Vaak is Bijbelstudie alleen toegestaan onder ambtelijk toezicht want stel je voor dat gemeenteleden plots aan de haal gaan met de vermeende kerkleer. Dan hebben we de spreekwoordelijke poppen aan het dansen en dat wil men voorkomen. En ergens snap ik dat wel. Maar het zijn wel dergelijke regels die geestelijke groei in de weg staan. 
Zo wordt vaak gesteld dat "de zuivere waarheid" daar wordt verkondigt waar men ook de 3fve onderschrijft. Ofwel, hiermee wordt gesteld dat waar men de 3fve loslaat zich men op een dwaalspoor begeeft! Erger nog, er wordt zelfs beweerd dat het niet mogelijk is een juiste "leer" te hebben buiten de 3fve om. Maar, hoeveel jaren hebben de mensen niet zonder de 3fve geleefd? Zou het werkelijk zo zijn dat God het nodig heeft geacht om na het samenstellen van de Bijbel nog de 3fve te laten opstellen? Dat zou dus betekenen dat de Bijbel niet uit te leggen zou zijn zonder de 3fve? Persoonlijk denk ik dat het een teken van ongeloof is als men de 3fve onderschrijft. Het doet afbreuk aan de Bijbel, ja aan God zelf. Blijkbaar is Gods Geest niet in staat om de Bijbel van Genesis tot Openbaring uit te leggen!

Nu hoop ik u met bovenstaande geprikkeld te hebben en aan het denken te hebben gezet en wens ik u veel leesplezier en wens ik u het gebed dat Paulus bidt voor de (Efeziers) toe uit Efeze 1

 

17 Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;
18 Namelijk verlichte ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten, welke de hoop van Zijn roeping is, en welke de rijkdom der heerlijkheid van Zijn erfenis is in de heiligen;
19 En welke de uitnemende grootheid van Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte Zijner macht,
20 Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet aan Zijn rechter hand in de hemel;
21 Ver boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;
22   En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem de Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;
23  Welke Zijn lichaam is, en de vervulling van Hem, Die alles in allen vervult.